0 8000 12 11

FREE Hotline to report human rights violations

(Armenian) Տեղեկանք՝ Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի կողմից ՀՀ-ի դեմ կայացրած վճիռների մասին՝ ըստ խախտումների տարեթվերի և խախտված իրավունքների

June 18, 2021

Activities | Reports|Information Papers|Brochures | Publications | Alternative Information on the Execution of ECtHR Judgments on the RA | Own | Legislative Proposals and Analysis

Sorry, this entry is only available in Armenian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակը ներկայացնում է Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների մասին Եվրոպական կոնվենցիայի (Կոնվենցիա) վավերացումից (26.042002թ․) մինչև 2021 թ ․  հունիսի 1-ը ընկած ժամանակահատվածում Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի՝ (ՄԻԵԴ) Հայաստանի Հանրապետության դեմ կայացրած վճիռների ուսումնասիրություն։

 

Նշված ժամանակահատվածում ՄԻԵԴ-ը ՀՀ դեմ կայացրել է 141 վճիռներ, որից 131 վճիռներով  արձանագրվել են մարդու իրավունքի խախտումներ,  թվով 5 վճիռներով ՄԻԵԴ-ի կողմից խախտում չի արձանագրվել, 5 վճիռները վերաբերում են փոխհատուցման հարցերին։

 

Կայացված վճիռներով արձանագրվել է Կոնվենցիայի․

 

 • 2-րդ (կյանքի իրավունք), 

 • 3-րդ (խոշտանգումների արգելքի կամ խոշտանգումներից զերծ մնալու իրավունք), 

 • 5-րդ (ազատության և անձնական անձեռնմխելիության իրավունք), 

 • 6-րդ (արդար դատաքննության իրավունք), 

 • 8-րդ (անձնական և ընտանեկան կյանքը հարգելու իրավունք), 

 • 9-րդ (մտքի, խղճի և կրոնի ազատության իրավունք), 

 • 10-րդ (արտահայտվելու ազատության իրավունք),  

 • 11-րդ ( հավաքների և միավորման ազատության իրավունք), 

 • 13-րդ (իրավական պաշտպանության արդյունավետ միջոցի իրավունք), 

 • 14-րդ (խտրականության արգելում), 

 • Կոնվենցիայի կից թիվ 1 արձանագրության 1-ին հոդված (սեփականության պաշտպանության),

 • Կոնվենցիայի կից թիվ 1 արձանագրության 3-րդ հոդված (ազատ ընտրությունների իրավունք), 

 • Կոնվենցիայի  7-րդ արձանագրության 2-րդ հոդված (քրեական գործերով գանգատարկման իրավունք) և 

 • Կոնվենցիայի 7-րդ արձանագրության 3-րդ հոդվածի (փոխհատուցումը սխալ դատապարտման դեպքում) խախտումներ։

 

Մինչև 2008 թվականի ապրիլ ամիսը տեղի ունեցած մարդու իրավունքների խախտումների դեպքերով  ՄԻԵԴ-ը կայացրել է խախտում արձանագրող թվով  99 վճիռներ, որոնցով 

 

 • 7 վճռով արձանագրվել է Կոնվենցիայի 2-րդ հոդվածի (կյանքի իրավունք) խախտում,

 • 14 վճիռներով արձանագրվել է Կոնվենցիայի 3-րդ հոդվածի (խոշտանգումների արգելքի կամ խոշտանգումներից զերծ մնալու իրավունք)  խախտում,

 • 23 վճռով արձանագրվել է Կոնվենցիայի 5-րդ հոդվածի (ազատության և անձնական անձեռնմխելիության իրավունք) խախտում,

 • 43 վճռով արձանագրվել է Կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածի (արդար դատաքննության իրավունք) խախտում,

 • 2 վճռով արձանագրվել է 8-րդ հոդվածի  (անձնական և ընտանեկան կյանքը հարգելու իրավունք) խախտում ,

 • 3 վճռով արձանագրվել է Կոնվենցիայի 9-րդ հոդվածի (մտքի, խղճի և կրոնի ազատության իրավունք) խախտում (նշվածներից 1-ով Մեծ պալատը վերանայել է վճիռը՝ արձանագրելով, որ 9-րդ հոդվածի խախտում առկա չէ),

 • 1 վճռով արձանագրվել է Կոնվենցիայի 10-րդ հոդվածի (արտահայտվելու ազատության իրավունք) խախտում, 

 • 13 վճռով արձանագրվել է 11-րդ հոդվածի (հավաքների և միավորման ազատության իրավունք)  խախտում,

 • 8 վճռով Կոնվենցիայի 13-րդ հոդվածի (իրավական պաշտպանության արդյունավետ միջոցի իրավունք) խախտում, 

 • 1 վճռով արձանագրվել է Կոնվենցիայի 14-րդ հոդվածի  (խտրականության արգելում) խախտում։

 • 1 վճռով արձանագրվել է Կոնվենցիային կից 7-րդ արձանագրության 3-րդ հոդվածի (փոխհատուցումը սխալ դատապարտման դեպքում) խախտում, 

 • 18 վճռով արձանագրվել է Կոնվենցիային կից թիվ 1 արձանագրության 1-ին հոդվածի (սեփականության պաշտպանության) խախտում,

 • 6 վճռով արձանագրվել է Կոնվենցիային կից 7-րդ արձանագրության 2-րդ հոդվածի (քրեական գործերով գանգատարկման իրավունք) խախտում,

 • 1 վճռով արձանագրվել է Կոնվենցիային կից 1-ին արձանագրության 3-րդ հոդվածի (ազատ ընտրությունների իրավունք) խախտում։

 

2008 թվականի մայիս ամսից մինչև 2012 թվականը ներառյալ մարդու իրավունքների խախտումների տեղի ունեցած դեպքերով ՄԻԵԴ-ը կայացրել է  խախտում արձանագրող թվով 31 վճիռներ, որոնցով․

 

 • 1 վճռով արձանագրվել է Կոնվենցիայի 3-րդ հոդվածի (խոշտանգումների արգելքի կամ խոշտանգումներից զերծ մնալու իրավունք) խախտում,

 • 3 վճռով արձանագրվել է Կոնվենցիայի 5-րդ հոդվածի (ազատության և անձնական անձեռնմխելիության իրավունք) խախտում,

 • 12 վճռով արձանագրվել է Կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածի (արդար դատաքննության իրավունք) խախտում,

 • 2 վճռով արձանագրվել է 8-րդ հոդվածի (անձնական և ընտանեկան կյանքը հարգելու իրավունք) խախտում,

 • 2 վճռով արձանագրվել է 9-րդ հոդվածի (մտքի, խղճի և կրոնի ազատության իրավունք) խախտում,

 • 2 վճռով արձանագրվել է 10-րդ հոդվածի (արտահայտվելու ազատության իրավունք) խախտում,

 • 1 վճռով արձանագրվել է 11-րդ հոդվածի (հավաքների և միավորման ազատության իրավունք) խախտում,

 • 2 վճռով արձանագրվել է 13-րդ հոդվածի (իրավական պաշտպանության արդյունավետ միջոցի իրավունք) խախտում,

 • 15 վճռով արձանագրվել է Կոնվենցիային կից 1-ին արձանագրության 1-ին հոդվածի (սեփականության պաշտպանության) խախտում։

 

2016 թվականին մարդու իրավունքների խախտումների տեղի ունեցած դեպքով կայացված վճռով ՄԻԵԴ-ը կայացրել է 1 վճիռ, որով արձանագրել է 6-րդ հոդվածի (արդար դատաքննության իրավունք) խախտում։

 

Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի՝ ՀՀ-ի դեմ կայացված վճիռների ամփոփ նկարագիրը՝ ԱՅՍՏԵՂ

views: 95

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Feedback

Select the relevant connection

 • Font size
  A A A
 • Font
  arial verdana tahoma
 • Thickness
  regular light bold
 • Spacing
  1px 2px 3px
 • Color scheme
  Black on a white background White on a black background
 • Background color
 • Text color